Giải pháp lưu trữ
Chọn kho
Thông tin liên hệ
Bước 4
Thanh toán

KHO TỰ QUẢN

600.000 đ/ Tháng

Thuê kho tự quản

GIỮ ĐỒ THUÊ

70.000 đ/ Ngày

GỬI ĐỒ ĐẠC